Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.8.2018. Viimeisin muutos 6.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä

4H-yritys Juuso Korhonen tmi, y-tunnus: 884270-1.

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juuso Korhonen
Sähköposti: juuso.korhonen@speek.fi
Puhelinnumero: 0453541001
Paikkakunta: Valkeakoski

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri ja asiakaspalvelurekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat: henkilön suostumus, joka on voitu antaa palveluun rekisteröitymisen yhteydessä sopimuksen, toteuttamiseen liittyvä tarve, oikeutettujen etujen toteuttaminen, lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, laskutus ja veloitus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön etu- ja sukunimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (postiosoite, osavaltio, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite), verkkoyhteyden IP-osoite, päätelaitteen- ja selaimen tyyppi (user agent), sosiaalisen median käyttöluvat (kirjautuminen), Minecraft-tilin pelinimi ja UUID, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, ja laskutustiedot. Tietoja säilytetään yrityksen olemassaolon ajan. Laskutustietoja kuitenkin säilytetään vähintään kuuden (6) vuoden ajan yrityksen lopettamisen jälkeen, sillä rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa kuuden vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, Minecraft-palvelimen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille erikseen mainitsematta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Vastaanottajaryhmät EU:n ja ETA:n ulkopuolella, joille tietoja voidaan siirtää:

- Stripe  Inc. (Yhdysvallat)
Luovutuksen tarkoitus: Maksutapahtumien käsittely (maksukortit ja SEPA-suoraveloitukset)
Luovutettavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, maksukortin tiedot, tilinumero, tilinumeron haltija, selaintyyppi (user agent) sekä IP-osoite
Suojatoimet: Tietojen käsittelijä noudattaa EU:n GDPR- sekä Yhdysvaltojen Privacy Shield-määrityksien säätämiä lakeja: https://stripe.com/privacy-shield-policy

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaan halutessa raportin tallennetuista tiedoista, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä sähköpostilla, jolla hän on rekisteröitynyt rekisteriin foorumeille, tukiportaaliin tai asiakasportaaliin.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).